top of page

Eix Cívic de La Torreta

ARQUIVISTES_PLRV04_©MarianaCastel_15
ARQUIVISTES_PLRV04_©MarianaCastel_16
ARQUIVISTES_PLRV04_©MarianaCastel_1
ARQUIVISTES_PLRV04_©MarianaCastel_6
ARQUIVISTES_PLRV04_©MarianaCastel_27
ARQUIVISTES_PLRV04_©MarianaCastel_13
ARQUIVISTES_PLRV04_©MarianaCastel_21
ARQUIVISTES_PLRV04_©MarianaCastel_22
ARQUIVISTES_PLRV04_©MarianaCastel_23
ARQUIVISTES_PLRV04_©MarianaCastel_32
ARQUIVISTES_PLRV04_©MarianaCastel_31
ARQUIVISTES_PLRV04_©MarianaCastel_35
ARQUIVISTES_PLRV04_©MarianaCastel_46
ARQUIVISTES_PLRV04_©MarianaCastel_37
ARQUIVISTES_PLRV04_©MarianaCastel_43
IMG_2413
Render dia
Render nit
Diagrama
Proposta

Urbanismo
2ª Fase remodelación Eix Civic de La Torreta 
En construcció

La Torreta, La Roca del Valles, Barcelona

2ª Fase Eix Cívic de La Torreta

 

L’actuació del projecte consisteix en la remodelació i millora de la segona fase del projecte. La fase pertinent a la zona de parc infantil i la trobada amb el talús. El projecte millora els usos i l’aprofitament de l’espai, integrant-lo en l’entorn i millorant les funcions de cada un dels espais segons els usos necessaris. La zona del talús vertical inclourà també una funció lúdica.


L’àrea d’actuació del parc és de 17.810m2 essent de la fase 2 només 2.397m2.

El barri de La Torreta es caracteritza per tenir un teixit urbà propi, herència de l’autoconstrucció i el desenvolupament de cases unifamiliars aïllades i adossades. Aquesta naturalesa es reflecteix en diversos aspectes, un dels quals és la geometria dels carrers i  la manca d’un nucli antic o nucli central. Podríem dir que aquest parc es troba en el centre del barri de La Torreta.
La Torreta ja disposa d’altres parcs verds i amplis, per tant, aquest parc ha de tenir un caràcter i utilitat diferent. La proposta intenta crear un espai urbà dins una zona verda, generant àrees d’activitat específiques i dividint el parc en diferents funcions clarament marcades.


La proposta trenca totalment amb la distribució actual. Com que ja partim de l’eix cívic com a zona de circulació ràpida, es pretén realitzar una circulació tranquilꞏla i poc transitada, només de vianants per tot el perímetre de la zona d’actuació, just en contacte amb el talús. Creant així un recorregut tranquil, amagat i amb vista a tot el parc. Per tant, totes les zones funcionals del parc queden a la part interior de la zona d’actuació, recolzades pel mur de contenció de gabions existent i la nova pèrgola que es colꞏlocarà. 

L’eix cívic principal quedarà reforçat per la colꞏlocació d’una pèrgola metàlꞏlica lineal. Aquesta pèrgola resol el desnivell entre els dos plans, eix cívic i parc. La part de l’eix cívic serà coberta per una lona, mentre que la part del parc serà una coberta vegetal amb enfiladisses. La part de l’eix cívic que anteriorment era gespa, passarà a ser una zona d’acollida amb bancs, gespa i ombra. La part del parc, serà de circulació i també estarà dotada de bancs.


Per altra banda, s’obre una nova circulació principal entre l’escola i la plaça del cargol de la part inferior del parc, es crea una nova escala per baixar el talús, una escala centrada i en línia recte amb l’escala existent de davant de l’escola. Aquesta nova circulació ens permetrà separar la funció de zona esportiva-recreativa de la funció d’espai de nens petits. En deixar l’espai de nens petits exempta de la resta del parc facilita el control dels nens. Finalment, en el talús existents es colꞏlocaran uns tobogans i una zona de remunta com a
part de la zona recreativa.

PEM 280.000€

Renderització: Arnau Andreu

bottom of page